Idekatalog/Bilag - Hurtig hjælp til selvhjælp

1. Hurtig hjælp til selvhjælp – fordi alle skal have det bedst muligt

 

Idekatalog

·       Opprioritering af sundhedsplejerskens tidlige indsats i screening og forebyggelse i de første måneder af et barns liv. Svage eller ikke-fungerende familier har brug for en tidlig støtte og i nogle tilfælde en massiv hjælp og vejledning, indtil deres forældreskab fungerer. Forudsætningen for at børn klarer sig godt i vuggestue, børnehave og skole er, at deres familiære bagland er stærkt og har en velfungerende hverdag.

·       Koordineret indsats på hele det sociale område. Alternativet kalder det en Familiepolitik (hvad så med den familieøse ældre?).

·       Institutioner, skoler og fritidstilbud skal skabe livstilfredshed. Der skal være brede muligheder for, at børn og unge kan udfolde deres forskellige evner og interesser (fx inspireret af de Gardeners forskellige intelligenser). På den måde bliver de bedst rustet til fremtiden.

·       Tidlig og koordineret indsats for udsatte børn, unge, voksne og ældre.

o   Vi skal løser sociale opgaver så tæt på den enkelte og familiens situation som muligt.

o   Vi skal udvikle organisationen, så de nødvendige fagprofessionelle (i institutioner, skoler, SSP, forvaltning, Jobcenter m.v.) selv kan finde sammen efter behov og skabe koordineret hjælp til selvhjælp i samarbejde med de berørte borgere. Det skal ske med fokus på at fjerne unødigt bureaukrati, der blokere for gode og individuelle løsninger.

o   Vi skal uddelegere større beslutningsansvar til de fagprofessionelle som kender udfordringerne for de enkelte borgere og familier, der hvor det giver mening og kan skabe hurtigere og tydeligere resultater. Det kan fx indebære mulighed for at kunne træffe beslutninger i marken og kunne overføre bevillinger fra et budgetår til et andet i forbindelse med særlige indsatser og udviklingsprojekter.

·       Gode arbejdsvilkår. Vi skal arbejde for, at pædagoger og lærere får nogle arbejdsvilkår og arbejdstidsaftaler, der modsvarer de forventninger, vi har til dem om at give vores børn og unge den bedst mulige start på livet (hvad kan kommunerne gøre ved det?)

·       Mere praktisk arbejde i folkeskolen, herunder erhvervsintroduktion til praktiske fag. Bedre samarbejde med idrætsklubber mv.

·       Der skal også være en Plan B. Ikke alle passer ind i den standardiserede skole. Vi har også brug for anderledes læringsmiljøer, hvor folkeskoler, produktionsskoler, musikskoler, ungdomsskoler og øvrige ungdomsuddannelser i fællesskab med lokalsamfundets organisationer virksomheder udvikler og styrker den kulturelle identitet og fremmer integration og inklusion.

·       100 % økologisk og lokalt produceret mad fra lokale landbrug I både daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og på ældreområdet skal der serveres ernæringsrigtig, økologisk kost efter årstiden og mindst et måltid om ugen skal være vegetarisk.  Vi ønsker, at alle skoleelever får mindst et gratis måltid mad om dagen. Det fremmer læringen og tilvænningen til en sundere livstil for den enkelte.

·       Samlet boligsocial indsats, i samarbejde med beboerdemokratiet.

·       Samlet meningsfuld indsats på ældreområdet, det er svært for borgerne at koordinere Kommunens mange forskellige indsatser.

·       Reel beslutningskompetence til lokalråd, brugerbestyrelser mv.

 

Nyttig viden

Det er ikke mindst på disse områder, vi kan og skal blive bedre til at opnå holdbare løsninger. Vi skal arbejde på tværs af sektorer og se det enkelte menneske og dets familie/nære netværks behov for hjælp til selvhjælp. For vores borgere, for vores medarbejdere i Kommunen, og for os alle som fællesskab. Alt det, vi får løst, skåner alle for efterfølgende og sværere udfordringer.

Relevante politikker i kommunen:

Sammenhængende børnepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/sammenhaengende-boernepolitik

Dagtilbudspolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/dagtilbudspolitik

Skolepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/skolepolitik

Integrationspolitik http://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/integrationspolitik

Klubpolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/klubpolitik

Ungepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ungepolitik

Integrationspolitik http://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/integrationspolitik

Politik for sociale indsatser på voksenområdet http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/politik-sociale-indsatser-paa-voksenomraadet

Sundhedpolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/sundhedspolitik

Ældrepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/aeldrepolitik

 

Kommunale indsatsområder

Klagedrevet Innovation http://roskilde.dk/kommunen/innovation-og-nytaenkning/klagedrevet-innovation

Initiativer for veteraner http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/initiativer-veteraner

Integrationsindsats http://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/integrationsindsats

Tidlig opsporing af tegn på sygdom og svækkelse hos ældre (det digitaliserede hjul) http://roskilde.dk/kommunen/innovation-og-nytaenkning/det-digitaliserede-hjul

 

Tidlig indsats – livslang effekt: Statsligt projekt 2014-2018 med projektmidler, kommunerne kan søge: http://docplayer.dk/16517303-Torben-buse-vicedirektoer-i-socialstyrelsen-tidlig-indsats-livslang-effekt-introduktion-til-mulighederne-i-pakken.html

Virkelig god inspiration – med eksempler fra andre kommuner - til at arbejde tværfagligt og koordinere bedre på tværs af sektorer kan findes på hjemmesiden for Viden på Tværs http://vpt.dk/ under Kommunernes Landsforening (KL)

FNs verdensmål

”Afskaf sult” og ”Stop fattigdom” er FNs verdensmål nr. 1 og 2. ”Sundhed og trivsel” er nr. 3 og ”Mindre ulighed” er FNs verdensmål nr. 10.

Over 75 % af kommunens budget går til områderne ”Børn og Unge” (32 %), ”Social og Beskæftigelse” (25 %), samt ”Sundhed og Omsorg”(20 %). En stor del går til drift af vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem, men en del går også til at hjælpe de udfordrede – uanset alder.

Fra Roskilde Kommunes politik for sociale indsatser på voksenområdet:

”Kernevelfærden kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige personer, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.”

Hjælp til de udfordrede i Roskilde

Gravide kan få et besøg af en sundhedsplejerske – fra de er 5,5 måned (26 uger) henne til de er 8,5 måned (32 uger) henne. Men de skal selv bede om det. Når de har født, får de automatisk et besøg inden 5 dage, hvis de er blevet udskrevet indenfor 3 døgn, og inden 10 dage, hvis de er blevet udskrevet senere. De der i forvejen har børn (hvorfor kun dem?) kan komme med i en forældregruppe.

Mødre (fædre?) med fødselsdepression tilbydes samtalegruppe i 3-6 måneders forløb: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/filer/2747samtalegruppeformoedremedefterfoedselsreaktioner.pdf

Økonomisk trængte forældre kan søge økonomisk friplads til dagtilbud, SFO og klub. http://roskilde.dk/friplads

 

Forældre til handicappede/kronisk syge børn og unge kan få støtte: http://roskilde.dk/borger/familie-og-boern/boern-med-handicap-eller-alvorlig-sygdom

 

Hjælp til at forstå sit barn fra 0-6 år Forældre kan få hjælp i gruppe, som begynder to gange årligt: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/foraeldregruppeomtrygtilknytning.asp

 

Forældre, der vil styrke forældreskabet kan deltage i kursus i kommunikation: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/filer/kommunikationskursus-til-foraeldre.pdf

Forældre på vej i skilsmisse kan få hjælp til at tackle skilsmissen gennem kursus i fælles forældreansvar: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/kursus-i-faelles-foraeldreansvar---kiff.asp

6-17 årige børn med økonomisk trængte forældre kan få fritidspas dvs. vejledning om fritidstilbud og 6 måneders betalt kontingent/halv pris for et år til fritidsaktiviteter, der foregår i Roskilde Kommune: http://likemylife.dk/hvad-er-et-fritidspas

 

9-12 årige med alkoholiserede forældre kan få hjælp i samtalegrupper, som starter hvert halve år - forår og efterår: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/boernegruppe.asp

 

Tyngede unge (og forældre) kan få anonym rådgivning via chat eller personligt møde Ma-to 11-18 anonym rådgivning ved frivillige på Headspace, Musicon. https://www.headspace.dk/

 

Arbejdsløse unge ml. 18 og 29 år udenfor uddannelse kan få hjælp til at komme i job eller uddannelse via kommunens Ungeguiden: http://ungeguiden.roskilde.dk/ungeguiden/hvad-er-ungeguiden

 

Psykisk sårbare. Fælles indgang til socialpsykiatrien med overblik over tilbud: http://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/

 

Selvmordstruede kan ringe til den landsdækkende Livslinien: https://www.livslinien.dk/

 

Kronisk syge kan komme på forskellige målrettede kurser: http://roskilde.dk/borger/sundhed-med-sygdom

 

Unge misbrugere under 30 år samt deres venner/pårørende kan få anonym hjælp og rådgivning på Spottet, Musicon: http://misbrug.roskilde.dk/spottet-for-unge.asp

 

Misbrugere over 30 år samt venner/pårørende, arbejdsgivere kan få anonym hjælp og rådgivning på Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) i Ringstedgade 16 http://misbrug.roskilde.dk/kom-til-aaben-raadgivning.asp

 

Unge som gamle med behov for dagpenge, sygedagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp kan henvende sig i Jobcenter Roskilde: http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/jobcenter-roskilde

Ledige, ensomme og iværksættere m.fl. - unge som gamle kan bruge INSP som socialt mødested og inspiratorium for samskabelse. http://insp.dk/om-insp-ny/

Hjælp til børn og unge, der har problemer-generelt

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/saerlig-stoette-og-hjaelp/foranstaltninger-om-saerlig-stoette.aspx

Roskilde Kommunes generelle tilbud til familier og børn

http://roskilde.dk/borger/familie-og-boern

 

Roskilde Kommunes Skole- og børneudvalg. Ansvarsområdet er

·       Børneinstitutioner og dagpleje

·       Folkeskoler

·       Skolefritidsordninger (SFO) og klubber

·       Ungdomsskole

·       Specialundervisning for børn og voksne

·       Pædagogisk-psykologisk rådgivning

·       Udsatte børn og unge

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her: http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/skole-og-boerneudvalget

Roskilde Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her:

Se budget, opgaver og politikker her: http://roskilde.dk/sites/default/files/B2017_SOU2467259.PDF

http://roskilde.dk/sites/default/files/kiubp.pdf

 

Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og socialudvalg

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her:

http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/beskaeftigelses-og-socialudvalget

Se budget, opgaver og politikker her http://roskilde.dk/sites/default/files/B2017_BSU2467266.PDF