Idekatalog/Bilag - Sociale fælleskaber

2. Sociale fællesskaber for alle – fordi det ikke er sjovt at være udenfor

 Idekatalog

·       Ingen skal føle sig tilovers. Uanset hvor lidt eller meget de nu kan bidrage med. Vi skal kunne tilbyde aktiviteter tilpasset de indadvendte børn, der ellers sjældent kommer ud, og vi skal kunne tilbyde lærepladser til vores unge i samarbejde med de lokale virksomheder. Vi skal også kunne tilbyde kontanthjælpsmodtagere job i fx grønne omstillingsvirksomheder indenfor natur- og miljøpleje og udviklingen af miljøløsninger i nærmiljøet (fx i relation til genbrug og recycling). Vi skal bl.a. skabe grobund for, at stadig flere grønne, socialøkonomiske virksomheder kan opstå og udvikle sig i Roskilde, så vi får en bedre social balance, der giver plads til alle på et mere åbent jobmarked.

·       Sund kost - og natur på recept. Når medborgere og ansatte bliver langtidssygemeldt, skal de have tilbud om at komme på økologiske produktionsgårde, hvor de kan deltage i pasning af dyr, produktion af grøntsager og sund kost samt fællesspisning.

·       Stærke fællesskaber. Vi skal støtte borgerne i at udvikle stærke lokale fællesskaber. Det kan være ved at borgerne kan søge beløb til lokale formål, der skaber nye fællesskabet blandt børn, unge, voksne og ældre. Eksempler kunne være lokal undervisning og lokale friluftsmuligheder.

·       Lokale væresteder. Vi skal fremme lokale væresteder for fællesspisning, samspil, motion m.v. for at styrke de nære lokale fællesskaber. Kommunen kan give tilskud til istandsættelse af fælleslokaler, fx lokaler hvor borgerne kan mødes og reparere, vedligeholde og bytte forbrugsgoder og derved forlænge deres levetid. Det kan være i tiloversblevne landbrugsbygninger og erhvervslokaler.

 

Nyttig viden

Relevante politikker i kommunen:

Sammenhængende børnepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/sammenhaengende-boernepolitik

Dagtilbudspolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/dagtilbudspolitik

Skolepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/skolepolitik

Bibliotekspolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/bibliotekspolitik

Ungepolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ungepolitik

Klubpolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/klubpolitik

Folkeoplysningspolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/folkeoplysningspolitik

Kultur- og Idrætspolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/kultur-og-idraetspolitik

Klubpolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/klubpolitik

Frivilligpolitik http://roskilde.dk/kommunen/indsatsomraader-og-politikker/frivilligpolitik

Integrationspolitik http://roskilde.dk/kommunen/vision-politikker-og-indsatsomraader/integrationspolitik

Tidlig indsats – livslang effekt: Statsligt projekt 2014-2018 med projektmidler, kommunerne kan søge: http://docplayer.dk/16517303-Torben-buse-vicedirektoer-i-socialstyrelsen-tidlig-indsats-livslang-effekt-introduktion-til-mulighederne-i-pakken.html

Virkelig god inspiration – med eksempler fra andre kommuner - til at arbejde tværfagligt og koordinere bedre på tværs af sektorer kan findes på hjemmesiden for Viden på Tværs http://vpt.dk/ under Kommunernes Landsforening (KL)

FNs verdensmål

”Sundhed og trivsel” er FNs verdensmål nr. 3.

Over 75 % af kommunens budget går til områderne ”Børn og Unge” (32 %), ”Social og Beskæftigelse” (25 %), samt ”Sundhed og Omsorg”(20 %). En stor del går til drift af vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem, men en del går også til at hjælpe de udfordrede – uanset alder.

Hjælp til de udfordrede i Roskilde

Gravide der i forvejen har børn (hvorfor kun dem?) kan komme med i en forældregruppe.

Mødre (fædre?) med fødselsdepression tilbydes samtalegruppe i 3-6 måneders forløb: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/filer/2747samtalegruppeformoedremedefterfoedselsreaktioner.pdf

Økonomisk trængte forældre kan søge økonomisk friplads til dagtilbud, SFO og klub. http://roskilde.dk/friplads

 

Forældre til handicappede/kronisk syge børn og unge kan få støtte: http://roskilde.dk/borger/familie-og-boern/boern-med-handicap-eller-alvorlig-sygdom

 

6-17 årige børn med økonomisk trængte forældre kan få fritidspas dvs. vejledning om fritidstilbud og 6 måneders betalt kontingent/halv pris for et år til fritidsaktiviteter, der foregår i Roskilde Kommune: http://likemylife.dk/hvad-er-et-fritidspas

 

9-12 årige med alkoholiserede forældre kan få hjælp i samtalegrupper, som starter hvert halve år - forår og efterår: http://boerne-ogfamiliecenter.roskilde.dk/boernegruppe.asp

 

Tyngede unge (og forældre) kan få anonym rådgivning via chat eller personligt møde Ma-to 11-18 anonym rådgivning ved frivillige på Headspace, Musicon. https://www.headspace.dk/

 

Arbejdsløse unge ml. 18 og 29 år udenfor uddannelse kan få hjælp til at komme i job eller uddannelse via kommunens Ungeguiden: http://ungeguiden.roskilde.dk/ungeguiden/hvad-er-ungeguiden

 

Psykisk sårbare. Fælles indgang til socialpsykiatrien med overblik over tilbud: http://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/

 

Kronisk syge kan komme på forskellige målrettede kurser: http://roskilde.dk/borger/sundhed-med-sygdom

Unge misbrugere under 30 år samt deres venner/pårørende kan få anonym hjælp og rådgivning på Spottet, Musicon: http://misbrug.roskilde.dk/spottet-for-unge.asp

 

Misbrugere over 30 år samt venner/pårørende, arbejdsgivere kan få anonym hjælp og rådgivning på Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) i Ringstedgade 16 http://misbrug.roskilde.dk/kom-til-aaben-raadgivning.asp

 

Unge som gamle med behov for dagpenge, sygedagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp kan henvende sig i Jobcenter Roskilde: http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/jobcenter-roskilde

Ledige, ensomme og iværksættere m.fl. - unge som gamle kan bruge INSP som socialt mødested og inspiratorium for samskabelse. http://insp.dk/om-insp-ny/

Hjælp til børn og unge, der har problemer-generelt

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/saerlig-stoette-og-hjaelp/foranstaltninger-om-saerlig-stoette.aspx

Roskilde Kommunes generelle tilbud til familier og børn

http://roskilde.dk/borger/familie-og-boern

 

Roskilde Kommunes Skole- og børneudvalg. Ansvarsområdet er

·       Børneinstitutioner og dagpleje

·       Folkeskoler

·       Skolefritidsordninger (SFO) og klubber

·       Ungdomsskole

·       Specialundervisning for børn og voksne

·       Pædagogisk-psykologisk rådgivning

·       Udsatte børn og unge

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her: http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/skole-og-boerneudvalget

Roskilde Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her:

Se budget, opgaver og politikker her: http://roskilde.dk/sites/default/files/B2017_SOU2467259.PDF

http://roskilde.dk/sites/default/files/kiubp.pdf

 

Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og socialudvalg

Dagsordener og referater, som man fra hjemmesiden kan abonnere på, findes her:

http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/beskaeftigelses-og-socialudvalget

Se budget, opgaver og politikker her http://roskilde.dk/sites/default/files/B2017_BSU2467266.PDF