Valgprogram for Roskilde

 

- Vi sår grønt håb og demokratisk håb

 

Alternativet Roskilde arbejder for praktise løsninger, der alle indeholder

1.   Sundt miljø – sundt klima – sund natur

2. Sundt samfund - og ikke mindst

3. Sund økonomi

 

Alternativet vil en ny politisk kultur. Vi står fast på, at vi alle er ligeværdige borgere i vores demokrati. Alle er velkomne til at bidrage til vores fælles samfund.

Vi vil en politik, der bygger på fælles faktuel viden og gensidig respekt for hinandens evner og syn på virkeligheden.

I Roskilde kommune har vi initiativrige borgere, skønne landskaber og masser af muligheder - helt tæt på hovedstaden.

Alternativet Roskilde vil samarbejde om vores mange muligheder.

Vi vil samarbejde med alle, unge som gamle, professionelle og frivillige, universiteter og velvillige politiker og erhvervsliv. For det er helt nødvendigt, når vi skal håndtere vores fælles udfordringer, klimaforandringer, naturforarmelse og velfærd under pres.

Velkommen i Alternativet Roskilde

Sundt miljø – sundt klima – sund natur

 

1. Turbo på klimaindsatsen – fordi det går for langsomt

 

Alternativet Roskilde vil arbejde for, at Roskilde kommer blandt de forreste i klimaindsatsen og inden 2029 er CO2-neutral på linje med fx Sønderborg og Skive kommuner – og gerne samtidig med vores hovedstad, der stræber mod at nå målet allerede i 2025!

 

Jamen hvad er problemet?

Temperaturen på kloden må ikke stige over 2 grader i gennemsnit – for så går klimaet med stor sandsynlighed amok. Men indsatsen for at bremse temperaturstigningerne går for langsomt. Vi der har bedst råd, bør gå foran i indsatsen og prioritere det højt – LIGE NU! Vi skal alle på lokalt niveau gøre en målrettet og ekstremt stor indsats for at omstille til vedvarende energi og reducere vores CO2-udledninger på alle områder - både i det offentlige og private.

 

2. Mere vild natur – fordi vi ikke kan leve uden

 

Alternativet Roskilde vil arbejde for, at vi får de vilde bier og sommerfugle tilbage, og at vi i det hele taget får mere plads til den vilde natur. Det gælder også i vandet – i vores søer, åer og Roskilde Fjord. Vandet skal være rent! Vi er nemlig afhængige af en sund natur, fordi den betyder meget både for vores sundhed og økonomi. Fremtidige generationer skal kunne høste og opleve lige så meget, som vi har gjort.

Jamen hvad er problemet?

Tabet af vilde dyre- og plantearter i verden skulle være stoppet i 2010, men det går stadig den gale vej. FN vurderer, at tabet af arter sker op til 1.000 gange hurtigere under normale forhold. De arter, der er uddøde, fordi mennesker udnytter, forurener og fjerner deres levesteder, kommer ikke igen. Den største mangfoldighed af vilde dyre- og plantearter findes i naturskove og den næststørste på solåbne næringsfattige arealer, og et sundt vandmiljø er vigtig for hele vores natur. Selv om vi har smukke landskaber, er Roskilde Kommune en af de kommuner, der har mindst skov (under 5 % af arealet) og meget lav biodiversitet (mangfoldighed af arter) samt en lav ”naturkapital” (ligger som nr. 83 ud af 92 kommuner). Roskilde Fjord og knap 90 % af vandløbsstrækningerne i kommunen har det ikke godt nok, og 5 ud af 7 søer lever ikke op til målsætningen. Det skal vi have lavet om på NU, ved at skabe nye gode levesteder, passe bedre på dem, vi har og gribe ind overfor årsagerne til den dårlige tilstand.  

 

Sundt samfund

1. Hurtig hjælp til selvhjælp – fordi alle skal have det bedst muligt

 

Alternativets Roskilde vil arbejde for større livstilfredshed. Alle bør have god start på livet, og alle bør have god hjælp, når de undervejs i livet bliver ramt af handicaps, sygdom, ulykke og arbejdsløshed. Det kræver en tidligere, mere sammenhængende og koordineret indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte – og hele familiens - liv og fremtid.

 

Jamen hvad er problemet?

Der er alt for mange kedelige historier om mennesker – børn, unge og voksne – der bliver svigtet af systemet, når de har det svært. Også i Roskilde Kommune. Vi skal kunne og turde investere i hinanden, og vi skal forsøge at investere, mens løsninger er til at overkomme - inden udfordringerne bliver uoverskuelige for borgerne. Men det kræver, at vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger, og at vi i langt højere grad inddrager viden og engagement fra både de berørte, kommunens ansatte og vores erhvervsliv.  

 

2. Sociale fællesskaber for alle – fordi det ikke er sjovt at være udenfor

 

Alternativet Roskilde vil arbejde for, at alle – fra ung til gammel – aktivt bliver hjulpet til at være med i fælleskaber, der interesserer dem. Det kan være fritidsaktiviteter - som fx sport og interesseklubber - og det kan være frivilligt arbejde.

 

Jamen hvad er problemet?

Der er alt for mange ensomme børn, unge, voksne og ældre, og de kan tabe livslysten.

Derfor skal vi aktivt forsøge at finde dem, hjælpe dem med at finde deres interesse blandt kommunens mange tilbud og med at komme i kontakt med ligesindede.

 

 

 

Sund økonomi

1. Meningsfuld beskæftigelse – fordi det er godt for den enkelte og for kommunens økonomi

 

Alternativet Roskilde vil arbejde for at skabe plads til alle og brug for alle. Den demokratiske aftale betyder, at vi alle er ligeværdige borgere i vores samfund. Vi skal alle have lov til at deltage i vores samfunds aktiviteter, også selvom vores ressourcer måske er begrænsede. Det kræver mere fleksible og individuelt tilpassede tilbud, der giver mening for den enkelte. Men det er i sidste ende en fordel for os alle, også økonomisk.

 

Jamen hvad er problemet?

Alt for mange føler sig utilstrækkelige og falder ud af uddannelse og beskæftigelse, fordi vi som samfund ikke giver nok plads til forskellighed. Det gælder både de unge, der ikke får en læreplads og de mennesker, som på grund af handicaps, nedslidning, stress og anden sygdom har begrænsede ressourcer. Det er både et unødvendigt nederlag for den enkelte og dyrt for vores samfund.

 

2. Større lighed i afvejning af økonomi, samfund og miljø – fordi penge kun er et middel

 

Alternativet Roskilde vil arbejde for, at det ikke alene er investorerne eller byrådet, der bestemmer, hvordan vores skattekroner skal bruges. Alternativet vil fremme samskabelse mellem civilsamfund og erhvervsliv langt tidligere i processen i de kommunale beslutninger. Det kan være i erhvervsudvikling, byudvikling, indkøb og nyanlæg (byggerier, veje, kunst eller andet). Investeringerne skal så vidt muligt udvikles, så de gavner både kommunens økonomi, kommunens borgere og også klima, natur og miljø. Konsekvenserne også for driftsøkonomien - herunder vedligehold, fornyelse og afskrivning - skal altid være grundigt belyst i sagsfremstillinger.

Jamen hvad er problemet?

Verden er kompliceret, og ingen sidder alene inde med den viden og erfaring, der skal til for at lave de bedste prioriteringer og vælge de bedste løsninger. Heller ikke eksterne investorer eller lokalpolitikere. Flere ved mere… Og hvem ved mere, end de, der skal leve med løsningerne i hverdagen, og de der arbejder med dem i hverdagen? Derfor skal de inddrages langt inden, der bliver truffet vigtige beslutninger.