Idekatalog/Bilag - Større lighed i afvejning af økonomi, samfund og miljø

2. Større lighed i afvejning af økonomi, samfund og miljø – fordi penge kun er et middel.

Idekatalog

·       Vi skal lære af Hedensted Kommune, som har rigtigt gode erfaringer med samskabelse. http://www.altinget.dk/kommunal/artikel/i-hedensted-er-samskabelse-en-tankegang-ikke-et-projekt

·       Før politikerne lægger årets budget skulle de spørge borgere og ansatte, hvor kommunen spilder tid og penge, og hvor kommunens penge kunne bruges bedre.

·       Flere ved mere. Politikere og embedsmænd skal lytte mere til de lokale - børn, unge, voksne, ældre - før de laver udviklingsplaner for en bæredygtig udvikling. Det kan fremmes med demokratiske dialogprocesser og idéudvikling i åbne workshops. I Roskilde og andre større byer kan der oprettes borgerstyrede byplanfora, hvor borgerne kan diskutere lokalområdets fremtid og de tre bundlinjer på åbne præmisser.  Byrådet kan desuden møde landsbyernes bylaug mindst en gang om året med fokus på hvilken bæredygtig udvikling borgerne ser for deres lokalområde.

·       Nærdemokrati. Politikerne skal skabe bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med borgerne og de fagprofessionelle. Strategiplanlægningen i byrådet skal ske igennem tættere og mere dialog-baserede processer med kommunens borgere og de fagprofessionelle i kommunens forskellige afdelinger og institutioner. Borgerne skal have mulighed for at rejse sager direkte i byrådet, og ved at bruge en særlig borger-app. kan byrådet høre borgernes mening i konkrete sager af betydning for hele kommunen. Embedsmænd, der har været med i sagsbehandlingen af specifikke punkter til den politiske dagsorden, skal inviteres til at præsentere sagerne i byrådet, så fagprofessionalitetens overvejelser kommer i fokus og dialogen mellem embedsværk og byråd styrkes.

 

Nyttig viden

FNs verdensmål. Innovation og infrastruktur er FNs verdensmål nr. 9. Ansvarligt forbrug er nr. 12 og Beskyt planeten er nr. 13

Virkelig god inspiration – med eksempler fra andre kommuner - til at arbejde tværfagligt og koordinere bedre på tværs af sektorer kan findes på hjemmesiden for Viden på Tværs http://vpt.dk/ under Kommunernes Landsforening (KL)

Lokalplaner, som lægger rammerne for brugen og udnyttelsen af et område, bliver ofte lavet, som investorerne (herunder kommunen) ønsker det – uden at spørge brugerne.

Budget 2017 http://roskilde.dk/kommunen/oekonomi-og-resultater/budget-2017

Materiale til budgetudkast 2017 http://roskilde.dk/kommunen/oekonomi-og-resultater/materiale-til-budgetudkast-2017

Tidsplan for Kommunens budget. Kommunernes Landsforening: ”Kommunerne vedtager hvert år medio oktober budgettet for det kommende år. En foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter foreligger ultimo november måned, hvor fokus er budgetniveauet set ift. de aftalte rammer på skat, service og anlæg. De endelige budgetter foreligger medio januar måned i budgetåret.

De endelige regnskaber for kommunerne offentliggøres af Danmarks Statistik medio maj året efter regnskabsåret.

Benchmark over Roskilde Kommunes serviceudgifter http://roskilde.dk/sites/default/files/budget_2015/11._benchmark_over_roskilde_kommunes_serviceudgifter_i_regnskab_2015.pdf